Academic Activities (Since 2008)

Olympic and Technology Forum, 2008
Speech for Augmented Reality in Education, 2010
Speech for 3D Virtual Learning Environment, 2009

Lab Life (Since 2008)

Desert, Ningxia, 2011
Lab members
Lushan, Jiangxi, 2009
4A cool members!
Beijing International Book Fair, 2011
4A members
China Science and Technology Museum, 2008
4A members
Outward-bound for new teachers in BNU, 2008
Outward-bound for lab members, 2008
Discussion with 4A members, 2011

Lab Members (Student's work)

Lab members: Cai Su, Ma Ning, Yu Shengquan, He Kekang, Wu Juan, Chen Ling, Zhuang Xiuli
(Made by He Chun )
4A group members: Cai Su, Tan Ni, Lv Xiao, Liu Yuan, Wang Zhijun, Song Qian, Ye Rongrong, Jiang Ruifen, Liu Shengqi, Tang Yao, Zhang Zhemeng
(Made by He Chun )

Links

Name Description
He Kekang  

Yu Shengquan

 

Wu Juan

 
Ma Ning  
Chen Ling  
Zhuang Xiuli  
Cai Su My Blog--Thinking! Sleepwalking!
Zhao Xinglong Phd candidate
Beihang University My Alma Mater